Algemene voorwaarden

Op deze aanbieding zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, waarvan een afschrift bij Udink Noodverlichting BV aan te vragen is. Voor noodverlichtingcentrales waarvoor is overeengekomen dat Udink Noodverlichting BV onderhoud zal verrichten volgens de norm NEN 3140 zijn tevens onderstaandevoorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren onderstaande voorwaarden.

Onderhoudsvorm

Het verrichten van preventief onderhoud aan de noodverlichtingcentrale om zodoende storingen zoveel mogelijk te voorkomen en de levensduur van de accu en centrale te optimaliseren.

Frequentie

Eén onderhoudsbezoek per jaar.
Om een optimale werking van een noodverlichtingcentrale voorzien van een gesloten accusysteem te garanderen, is één onderhoudsbezoek voldoende.

Werkzaamheden

 • Het controleren van de loogstand in de accu en zonodig bijvullen met gedistilleerd water (alleen van toepassing op open accusystemen).
 • Het reinigen van de accu’s.
 • Het bepalen van het soortelijk gewicht van de accuvloeistof.
 • Het controleren en zonodig bijstellen van de laadspanning en de laadstroom.
 • Het controleren van de onderlinge cel/blokspanning van de accu tijdens het laden en het ontladen.
 • Capaciteitsmeting van de accu met een digitaleconductance analyser
 • Het controleren van alle vermogensschakelaars, relais en andere bedieningsfuncties.
 • Het controleren en testen van alle beveiligings-,bedienings- en signaleringsfuncties.
 • Het meten van het afgenomen vermogen.
 • Het inspecteren en testen van de gehele noodverlichtingcentrale (niet de op de noodverlichtingcentrale aangesloten externe apparatuur zoals noodverlichtingarmaturen).

Additionele kosten:

 • Kosten ontstaan door aansluitfouten, onoordeelkundig gebruik e.d. vallen buiten de garantie.
 • Kosten die gemaakt worden voor het preventief vervangen van onderdelen worden afzonderlijk berekend.
 • Wanneer tijdens het onderhoudsbezoek blijkt dat de accu vervangen moet worden, wordt hiervan een offerte opgemaakt.
 • Noodzakelijke storingsbezoeken binnen vier weken na een onderhoudsbeurt worden niet in rekening gebracht, indien blijkt dat deze storing door goed onderhoud voorkomen had kunnen worden. Is het storingsbezoek het gevolg van ondeskundig handelen of onvoorzienbare omstandigheden dan gelden de door Udink Noodverlichting BV gehanteerde tarieven voor storingsbezoeken.

Werktijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot en met 16:30 uur.

Onderhoudsbezoek:

Het onderhoudsbezoek vindt plaats met vooraankondiging door één van onze specialisten, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige meetapparatuur.

Toegang:

De opdrachtgever dient voor een onbelemmerde en eenvoudige bereikbaarheid (dus zonder gebruik van hulpmiddelen) van de noodverlichtingcentrale te zorgen op het moment van het onderhoudsbezoek.

Tariefwijziging:

Het tarief voor het preventief onderhoud wordt jaarlijks aangepast conform het in de metaal en elektrotechnische industrie gangbare ophogingpercentage voor gelijksoortige overeenkomsten e.e.a vastgesteld door het C.B.S. Zonder schriftelijk tegenbericht, binnen 30 dagen na verzending van de factuur, wordt het onderhoudscontract automatisch verlengd.

Duur van de overeenkomst:

Minimaal één jaar ingaande per 1 januari of 1 juli, met automatische verlenging van een jaar en een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Facturering:

Bij het aangaan van het contract vervolgens jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar.

Betalingsconditie:

Binnen 30 dagen netto na factuurdatum.

Storingsmelding:

 • Op telefoonnummer 0653 289863 tijdens kantoortijd. Zorg dat u uw contractnummer bij de hand heeft.
 • Op faxnummer 026 3616305 onder vermelding van uw contractnummer.
 • Op e-mail info@udinknoodverlichting.nl onder vermelding van uw contractnummer.

Specialist in alle soorten noodverlichting

Altijd en overal bereikbaar

Werkzaam in diverse branches

Referenties

Udink Noodverlichting B.V.

 

VCA

Lid van

Logo NVFN